Pregó

Quatre, la revista de l'ajuntament de La Secuita
Pàgina web del Centre de Dia de La Secuita
Esports
Xerrades
Activitats culturals
Cursos

Política de protecció de dades

L’Ajuntament de La Secuita, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’Ajuntament només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Tant l’Ajuntament com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals, i a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Ajuntament de la Secuita
Adreça: Sant Cristòfol, 2
43765 La Secuita
CIF P4314600J
Telèfon: 977611454

Delegat de Protecció de Dades

L’Ajuntament de la Secuita ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és sam.protecciodades@dipta.cat

Quins tractaments de dades realitza l’Ajuntament?

En el Registre de les Activitats de Tractament de l’Ajuntament, es poden veure tots els tractaments registrats, quines i per quina finalitat es tracten les dades, a qui es cediran les dades i la legitimació per cada tractament.

Quins són els vostres drets?

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament, enviant la seva sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de l’Ajuntament de la Secuita, bé lliurant els formularis completats amb la corresponent documentació requerida en les dependències municipals o bé mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament, en cas que disposi de certificat electrònic.

Els formularis per a l’exercici de drets es poden obtenir a https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament , es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic sam.protecciodades@dipta.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de la Secuita C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001 Tarragona

Quines vies de reclamació hi ha?

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.cat és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.