Pregó

Quatre, la revista de l'ajuntament de La Secuita

Cursos d'Estiu 2015

Pàgina web del Centre de Dia de La Secuita
Escola bressol Els Guillemets. Calendari matriculació curs 2024-2025
Esports
Xerrades
Activitats culturals
Cursos

El municipi

Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP)

L’ajuntament ha acordat la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) prèvia valoració de justificada, necessària, oportuna i convenient amb relació als interessos públics i privats concurrents, sense que concorre cap dels supòsits previstos en l’art. 97.2 del RD 1/2010 Text refós de la llei d’urbanisme.

Per tal de donar compliment a l’art. 8.5 del decret legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’Urbanisme es facilita per mitjans telemàtics un resum de l’abast de la revisió o modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) i de l’estat de tramitació.
modificació Sector SUE 3 “Crta del Pont”
àmbit Sector SUE 3 “Crta del Pont” (urb. Diumenges)
Aprovació inicial 15-12-2003
Aprov provisional 1ª 21-11-2005
Aprov provisional 2ª 20-12-2013
Acord CUT 22-01-2014
1ª Verificació 16-06-2014
Tramès a la CUT

modificació Protecció de la zona humida dels Clots de la Barquera i el seu entorn
àmbit Clots de la Barquera i entorn
Aprovació inicial 20 de desembre del 2013
Aprov provisional 16-06-2014
Tramès a la CUT

La Secuita 16 de juny 2014