Pregó

Quatre, la revista de l'ajuntament de La Secuita

Cursos d'Estiu 2015

Pàgina web del Centre de Dia de La Secuita
Escola bressol Els Guillemets. Calendari matriculació curs 2024-2025
Esports
Xerrades
Activitats culturals
Cursos

El municipi

Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana SUE 3 Ctra. del Pont

En sessió plenària celebrada el dilluns 22 de setembre es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del sector SUE 3 Ctra. del Pont, conegut com a urbanització dels Diumenges.

S’ha iniciat, per tant, el període d’informació pública així com les consultes als organismes competents prèvies a l’aprovació provisional del pla. La seva formulació s’ha dut a terme un cop aprovat el text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

És el pas previ a la reparcel·lació i urbanització de l’àmbit que culminaran el procés de legalització.